ครม.เพิ่มงบประมาณปี 65 อีก 1.24 แสนล. สู้โควิด-จ่ายหนี้

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 อีก 124,291 ล้านบาท ทั้งรายจ่ายตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายแก้โควิด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ ที่ประชุมครม. ได้เห็นชอบการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 65 แยกเป็น การขอเพิ่มงบประมาณ ตามแนวทางและขั้นตอนที่ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 22

เคาะเยียวยา ลูกจ้าง-นายจ้าง เพิ่ม 3 จังหวัดล็อกดาวน์

ที่ประชุมครม. ไฟเขียวเยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม เพิ่ม 3 จังหวัดเจอล็อกดาวน์ พร้อมอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้ อีกทั้งยังปรับโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลดเงินลง 1.82 หมื่นล้านบาท โยกไปโปะช่วยประกันสังคมแทน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและนายจ้าง ที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ครม.ไฟเขียวทำกฎหมายแม่คุมระบบรางทั้งประเทศ

ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง กำหนดให้นายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง พร้อมกำหนดการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางของประเทศ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง การจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางราง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการขนส่งทางรางและการดำเนินโครงการขนส่งทางราง เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัย การกำกับดูแลการประกอบกิจการการขนส่งทางราง หลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์ของผู้ตรวจการขนส่งทางรางและผู้ประจำหน้าที่ การจดทะเบียนการขนส่งทางราง การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล

broadcaster

รัฐบาลเคาะแผนหนุนปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตั้งเป้าส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2542 ฉบับที่ 1 (2564 – 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อเสนอแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์รายพื้นที่อย่างน้อย 12

cabibet

รัฐลดเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 จ่ายแค่ 60% นาน 6 เดือน

ที่ประชุมครม. เห็นชอบการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือ 60% ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชนเจอผลกระทบไวรัสโควิด-19 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 มิ.ย. 2564 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ….

cabinet

ครม.จัดงบกลาง 3,248 ล้าน ดันโครงการน้ำทั้งประเทศ

ที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3,248 ล้านบาท บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งแก้ปัญหาภัยแล้ง และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการน้ำในฤดูฝน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,248.52 ล้านบาท

cabinet

ครม.สั่งคุมด่วนหลังพบขยะเพิ่มจากสินค้าออนไลน์-เดลิเวอรี่

ที่ประชุมครม.เห็นชอบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบจากสถานการณ์การระบาดจองไวรัสโควิด-19 ได้สร้างปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จากการที่ประชาชนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และอาหารจากบริการเดลิเวอรี่ น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2563 จำนวน 11 สาขา มีดังนี้ สาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 7 สาขา ได้แก่ 1.ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 2.ทรัพยากรแร่ การผลิตและการใช้แร่ลดลง

cabinet

ครม.เคาะงบ 2,254 ล. จ้างงานแบบเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา

ที่ประชุมครม. เห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา บรรเทาความเดือดร้อนช่วยบัณฑิตจบใหม่ว่างงานระยะสั้น โดยอนุมัติวงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติ

cabinet

รัฐบาลจัดงบกลาง 426 ล้าน แก้ปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย

ที่ประชุมครม. อนุมัติงบกลาง 426 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรรับมือแก้ปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย หลังพบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจำและมีแนวโน้มการเกิดซ้ำมากขึ้นทุกปี โดย “บิ๊กตู่” กำชับต้องจัดซื้อด้วยความโปร่งใส น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 426.472 ล้านบาท รวม 24 รายการ

cabinet

ครม.ขยายเวลาตรวจหาโควิดแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ที่ประชุมครม. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตรวจเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงานถึง 13 ก.ย.นี้ หวังจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในประเทศทำงานถูกต้องตามกฎหมาย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 16