ครม.สั่งท่องเที่ยวเอาไงต่อดัน “เราเที่ยวด้วยกัน – ทัวร์เที่ยวไทย”

เราเที่ยวด้วยกัน

ที่ประชุมครม. สั่ง ท่องเที่ยวฯ – ททท. ตัดสินใจเดินต่อ-ยกเลิก โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย หากทำต่อต้องกำหนดเงื่อนไขให้รัดกุม กันระบาดซ้ำ โดยเฉพาะคุมคนจาก 29 จังหวัดเสี่ยง แต่ดูแล้วทำไม่ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ ต้องยกเลิกและคืนงบกลับ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไปพิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และทัวร์เที่ยวไทย โดยต้องกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการให้รัดกุม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการทำโครงการ แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าทำไม่ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ ก็ต้องเสนอขอยุติโครงการและคืนเงินกู้ตามกฎหมายต่อไป 

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และทัวร์เที่ยวไทยนั้น ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติโครงการไปแล้ว โดยเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 นั้น ที่ผ่านมายังมีวงเงินเหลือจากการทำโครงการประมาณ 5,700 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเดินทางเที่ยวอีก 2 ล้านสิทธิ ส่วนทัวร์เที่ยวไทย มีกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สนับสนุนการเดินทางผ่านบริษัททัวร์อีก 1 ล้านสิทธิ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกเดือนเม.ย.อย่างหนัก จนทำให้รัฐบาลต้องชะลอโครงการนี้ออกไปจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามที่ประชุมครม.ยังอนุมัติตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ให้ ททท. ขยายเวลาการดำเนินโครงการกำลังใจ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายในเดือนส.ค.นี้ เป็นเดือนธ.ค. 64 ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจาก รมว.การท่องเที่ยวฯ แล้ว เพื่อให้สามารถจ่ายเบิกเงินให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแบะข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการ ซึ่งการยืดระยะเวลาออกไปนั้น จะทำให้การเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน  

รวมทั้งยังอนุมัติให้กรมอนามัย ขยายเวลาโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิมเดือนมิ.ย. – ก.ย. 64 เป็นเดือนมิ.ย. ข ธ.ค. 64 เพื่อให้การดำเนินการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับสถานการณ์โควิดเป็นไฟอย่างต่อเนื่อง และยังอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลาดำเนินโครงการแกสโทรโนมี่ ทัวร์ริซึม : ล้านนา แกสโทรโนมี่ คิดถึงเชียงใหม่ จากเดิม 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 64 เป็น 1 ต.ค. 63 –  31 ธ.ค. 64 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ยังอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 รวม 12 จังหวัด จำนวน 2,186 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,587 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้วดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ รวมทั้งมอบหมายให้จังหวัดรับความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และกำชับให้รองนายกฯ ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคเร่งพิจารณาและสัดส่งข้อเสนอโครงการที่เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *