สนข.ปั้นเรือเมล์คลองมหาสวัสดิ์ เข้ากรุงแก้รถติดถนนบรมฯ

klongthai

ภาพจาก : viriyah 

สนข. ศึกษาแผนแม่บท W-MAP เร่งกำหนดกรอบพัฒนาเรือโดยสารในแม่น้ำ-คลอง ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวม 32 เส้นทาง ระยะทางรวม 492.2 กม. เพื่อยกระดับการเดินทางทางน้ำ เพิ่มจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอีก 15 จุด เล็งนำร่องพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์เป็นแห่งแรก

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (W-MAP) และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น ครั้งที่ 1 ว่า เตรียมประสานกับกรมชลประทาน เร่งพัฒนาและเปิดการเดินเรือโดยสารในคลองขุดมหาสวัสดิ์ ช่วงจากประตูน้ำฉิมพลี – คลองบางกอกน้อย ระยะทางประมาณ 8 กม. ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงอ่อน ที่สถานีตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันจะช่วยบรรเทาการจราจรแออัดของถนนบรมราชชนนีได้  โดยจะนำเรื่องนี้ บรรจุไว้ใน W-MAP เป็นโครงการนำร่องไว้ด้วย เพราะปัจจุบันนี้ คลองขุดมหาสวัสดิ์ มีท่าเรือด้วยกัน 8 ท่า และมีเรือหางยาวสัญจร และเรือหางยาวสำหรับท่องเที่ยวเท่านั้น  

สำหรับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและคลอง ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ เช่น การรุกล้ำลำคลอง ปัญหาของประตูระบายน้ำ หรือสะพานกีดขวางการเดินเรือ ปัญหาด้านการให้บริการเดินเรือโดยสาร เช่น เรือวิ่งเสียงดัง เรือปล่อยควันดำ หรือปัญหาด้านความปลอดภัยกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน

รวมทั้ง ปัญหาด้านท่าเรือโดยสาร เช่น ท่าเรือชำรุด ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ ตลอดจนปัญหาด้านการเข้าถึงท่าเรือและเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เช่น ทางเดินเข้าออกท่าเรือมีสิ่งกีดขวางแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเข้าออกท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นห่างไกลจากท่าเรือ

“สนข. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น ในลักษณะ ล้อ – ราง – เรือ เพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางทางน้ำ ให้ทางเลือกในการสัญจรและท่องเที่ยว รองรับความต้องการในการเดินทางรวมถึงการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล”

klongthai

สำหรับการศึกษาจัดทำแผน W-MAP นั้น สนข. ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 33 ล้านบาท มีระยะเวลาในการศึกษารวม 14 เดือน คือระหว่างเดือน ก.ย.256 3 – พ.ย.2564 เมื่อศึกษาแล้วเสร็จ จะสรุปผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะส่งมอบแผนแม่บทให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

นายปัญญา กล่าวว่า ผลการศึกษาเบื้องต้นระบุว่า ปัจจุบันมีการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5 เส้นทาง มีระยะทางรวม 77 กิโลเมตร ประกอบด้วย

1.เส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา

2.เส้นทางในคลองแสนแสบ

3.เส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม

4.เส้นทางในคลองภาษีเจริญ

5.เส้นทางในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง)

klongthai

ทั้งนี้ มีท่าเรือ  12  แห่งที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ในรัศมี 500 เมตร รวม 14 สถานี ประกอบด้วย

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 10 สถานี ได้แก่  สถานีอโศก สถานีหัวลำโพง สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษีเจริญ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีบางโพ สถานีสนามไชย และสะพานตากสิน

รถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีราชเทวี และสถานีบางหว้า

รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงก์ จำนวน 2 สถานี ได้แก่สถานีมักกะสัน และสถานีรามคำแหง

นอกจากเรือโดยสารใน 5 เส้นทางข้างต้น ใน W-MAP จะศึกษาการเดินเรือเพิ่มเติมในอีก 27 เส้นทาง ส่งผลให้มีคลองและแม่น้ำที่มีศักยภาพในการเดินทางทางน้ำ รวมเป็น 32 เส้นทาง ระยะทางรวม 492.2 กม. ซึ่งจะมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าจาก 12 จุดในปัจจุบัน เพิ่มอีก 15 จุด รวมเป็น 27 จุด

อย่างไรก็ตาม สนข. จะนำความเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนแม่บท W-MAP โดยจะกำหนดแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ รวมถึงกำหนดรูปแบบในการปรับปรุงทางเข้าออกสู่ท่าเรือ ส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้า พัฒนาท่าเรือให้ทันสมัย และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปด้วย

otpthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *