ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้ปรุงอาหารพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในสมุทรสาคร

SamutsakornHospital

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทยร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ 7,500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดประกอบอาหารพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาล / ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) และ ศูนย์เฝ้าระวังโควิด-19 ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา  

สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้ เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่ นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยมีสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินการจัดทำอาหารพระราชทาน มื้อละ 2,500 กล่อง วันละ 3 มื้อ รวมทั้งสิ้น 7,500 กล่องต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่งร่วมกันปรุงอาหารพระราชทาน ในแต่ละมื้อซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ค้าขายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ อีกด้วย

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้มีการประสานรานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำอาหารกล่องนำไปให้ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ โดยคัดเลือกร้านรายย่อยในจังหวัดจัดทำข้าวกล่องที่มีคุณภาพใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น ซึ่งทางสมาคมฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะร้านอาหารที่ประสบปัญหามาโดยตลอดตั้งแต่เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ขึ้น

“สมาคมฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ ทรงห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สิ่งนี้ถือว่าเป็นบุญที่สุดในชีวิต เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ ร้านอาหารจะกำลังใจมีรายได้ วัตถุดิบต่าง ๆ ในพื้นที่ก็ขายได้ และผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับประทานอาหารสดใหม่ที่เป็นประโยชน์ด้วย”นางฐนิวรรณ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *