สคร.คาดปี64 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน3แสนล้านบาท

เผยผลบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ปี 2563 รวม 253,822 ล้านบาท 81% ของกรอบลงทุนทั้งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2563 ที่สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว ในเดือนธันวาคม 2563 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน 253,822 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของกรอบลงทุนทั้งปี สูงกว่าปี 2562 ที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน 78% ของกรอบลงทุนทั้งปี

ในรายละเอียดการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 34 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 100,783 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563) 10 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริง 153,039 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากไม่รวมโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) (โครงการรถไฟ -ความเร็วสูงฯ) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สายสีแดง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก รัฐวิสาหกิจจะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีที่ 93%

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า สำหรับปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุน 307,963 ล้านบาท โดยเป็นกรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 34 แห่ง จำนวน 178,559 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564) 10 แห่ง จำนวน 129,404 ล้านบาท

โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเฉพาะโครงการในสาขาคมนาคมขนส่งที่เริ่มลงนามในสัญญาได้เมื่อปลายปี 2563 เช่น งานโยธาสัญญาต่างๆ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เดือนธันวาคม 2563) มีผลการเบิกจ่ายสะสม 60,799 ล้านบาท หรือคิดเป็น106% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า สำหรับมาตรการการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 จะมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน

นอกจากนี้ สคร. จะกำกับการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยจะมีการประชุมหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *