เช็คเลย “เราชนะ” ใครได้สิทธิ – วิธีได้เงิน 7,000 บาท

wewin

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน

การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น

โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
cabinet gov
รองนายกฯ รมว.คลัง และเลขาสภาพัฒน์ การแถลงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ"

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

เนื่องจากโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยรูปแบบการจ่ายเงินจะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้

ทั้งนี้ ภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น

           1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

           1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

  1. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
  2. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ) หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
Deputy Prime Minister
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ การใช้จ่ายเงิน กำหนดให้ใช้จ่ายถึงแค่สิ้นเดือนพ.ค.นี้เท่านั้น และจะเบิกเป็นเงินสดไม่ได้ เพราะต้องนำไปใช้ผ่านระบบ โดยสามารถใช้เป็นค่าบริการทั้งค่ารถโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์แท็กซี่ รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนถูกต้อง แต่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ไม่ได้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้เงินได้ในเดือนก.พ.-พ.ค.64 

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า “เงินที่ใช้ในโครงการจะต่างกับคนละครึ่ง สามารถสะสมได้หากใช้ไม่หมดแต่ละสัปดาห์ และไม่ได้กำหนดว่าแต่ละวันจะใช้เท่าไรต้องไปวางแผนใช้เงิน ส่วนโทรศัพท์ที่บางคนอาจไม่มีใช้เงินผ่านแอปฯ รัฐบาลก็พร้อมจัดหาโทรศัพท์ราคาไม่แพงให้ โดยจะไปคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถใช้สิทธิโครงนี้ได้ ซึ่งเชื่อว่า คงมีจำนวนไม่มาก” 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ สศช.และกระทรวงการคลัง ไปหารือถึงมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเพิ่มเติมจาก จำนวน 31.1 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ ควรช่วยเหลือเหมือนโครงการเราชนะ  

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอย้ำว่าการเข้าร่วมเราชนะ ในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  13.8 ล้านคน ไม่ต้องมาลงทะเบียนใดๆ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรอัตโนมัติตั้งแต่ 5 ก.พ.เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มคนที่ใช้แอพ เป๋าตัง ผ่านคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน 16.8 ล้านคน ก็ไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกัน เพียงแต่กดยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบ และจะแจ้งผลใครผ่านหรือไม่ผ่านในเว็บไซต์วันที่ 5 ก.พ.64 หากผ่านก็รอกดยืนยัน และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น จังหวัดที่ทำงาน พร้อมรับเงินทันทีวันที่ 18 ก.พ.นี้ ซึ่งงวดแรกจะจ่ายตกเบิกให้รวมเป็น 2,000 บาท แต่สำหรับคนไม่ผ่านก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้

ส่วนกลุ่มที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการฯ และไม่มีแอพ เป๋าตัง ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นหาบเร่ แผงลอยพ่อค้า แม่ค้า แท็กซี่ จะต้องกรอกข้อมูล เช่น ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน รายได้ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อนำมาข้อมูลมาตรวจสอบ โดยไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียน เพราะระบบไม่มีเต็ม

เช่นเดียวกับเกษตรกร แม้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ แล้ว แต่หากไม่เคยถือบัตรคนสวัสดิการฯ หรือใช้แอพเป๋าตังก็ต้องลงทะเบียนด้วย โดยเงินจะเข้างวด 18 ก.พ.นี้  ซึ่งงวดแรกจะจ่ายตกเบิกให้เป็น 2,000 บาท ที่สำคัญวงเงินที่ได้รับจากเราชนะ 7,000 บาท จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้ได้จนถึง 31 พ.ค.นี้

Minister
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า การแจกเงิน 3,500 บาท จะต้องใช้จ่ายผ่านแอพ เป๋าตัง อย่างเดียวเท่านั้น เพราะต้องการสนับสนุนสังคมไร้เงินสด ส่วนคนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเชื่อว่าจะเป็นส่วนน้อย เพราะบางส่วนก็ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว แต่หากใครไม่มีก็ต้องขอรบกวนเพราะตอนนี้ราคาไม่แพงแล้ว และขอย้ำว่าคนร่วมโครงการเราชนะสามารถใช้สิทธิร่วมกับคนละครึ่งได้ ขณะเดียวกันร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่ขายของรับเงินจากเป๋าตัง ก็สมัครร่วมเราชนะได้เช่นกัน ส่วนการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง ได้กำชับให้ธนาคารกรุงไทย แก้ปัญหาการส่งเอสเอ็มเอส ไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ยอดสิทธิเหลือแค่ 1.3 ล้านสิทธิเท่านั้น

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จากข้อมูลประชากร 66 ล้านคน คัดกรองผู้ไม่เข้าเกณฑ์พบว่า มีกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 14 ล้านคน  กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 3.7 ล้านคน กลุ่มแรงงานในระบบ ตามมาตรา 33 อีก 11.1 ล้านคน  กลุ่มผู้มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท 1.7 ล้านคน และ กลุ่มผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ที่ 4.4 ล้านคน จึงเหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา 31.1 ล้านคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *