ใครผิดนัดจ่ายหนี้ต้องอ่าน… ก่อนโดนแบงก์หลอกเพราะ “ความไม่รู้”

ภาวะหนี้สิน

เรื่องโดย... ปราชญ์ นักคิด

ถึงเวลาที่ลูกหนี้ได้หายใจหายคอคล่องอีกครั้ง และเป็นข่าวดีที่หากใครเผลอลืมจ่ายหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ธนาคาร โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้” รูปแบบใหม่ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้มีภาระลดน้อยลง และสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นหลังพบผู้ร้องเรียนว่าบางธนาคารได้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างสูงมากทีเดียว

มาดูกันว่าหลักเกณฑ์ “การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้” รูปแบบใหม่นั้น เป็นอย่างไร?

การกำหนดหลักเกณฑ์มีอยู่ 3 เรื่อง ดังนี้

1.การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ เงินต้นที่ผิดนัดจริง” เท่านั้น ไม่ให้รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ต่างจากแนวปฏิบัติเดิมที่หากผิดนัดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้น

ภาระหนี้

ตัวอย่าง กู้ซื้อบ้าน 5 ล้านบาท ผ่อน 20 ปี (240 งวด) จ่ายชำระปกติมา 2 ปี (24 งวด) งวดที่ 25 ที่ต้องจ่าย 42,000 บาท (เงินต้น 10,000 บาท และดอกเบี้ย 32,000 บาท) เกิดติดขัดผ่อนไม่ไหว แต่เดิมนั้นดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะคิดจากฐานของเงินต้นคงค้างทั้งหมด คือ งวดที่ 25 – งวดที่ 240 ประมาณ 4.77 ล้านบาท แต่ตามรูปแบบใหม่จะถูกคิดบนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงในงวดที่ 25 คือ 10,000 บาท เท่านั้น ไม่รวมเงินต้นในงวดที่ 26 – งวดที่ 240 ซึ่งเป็นงวดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

ภาระหนี้

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%” เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งต่างจากเดิมที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง เช่น กำหนดตามอัตราดอกเบี้ยสูดสุดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ 15% หรือบางกรณีสูงถึง 18% หรือ 22% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ (affordability risk) ได้

ดังนั้น การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกหนี้พยายามจ่ายชำระหนี้ ลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ และยังช่วยให้ระบบการเงินมีความสมดุลมากขึ้น การฟ้องร้องดำเนินคดีจะลดลง

ภาระหนี้

3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก” เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจน โดยเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนนำเงินส่วนที่เหลือมาตัดเงินต้น

ภาระหนี้สิน

ตัวอย่าง ลูกหนี้มีค่างวดที่ต้องจ่ายเดือนละ 10,300 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียม 300 บาท ดอกเบี้ย 4,000 บาท และเงินต้น 6,000 บาท ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนรวม 30,900 บาท เดือนที่ 4 เริ่มพอที่จะหาเงินได้กลับมาจ่าย 10,300 บาท วิธีการตัดชำระหนี้แบบเดิมจะไปหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด 900 บาทก่อน ส่วนที่เหลืออีก 9,400 บาทนำไปตัดดอกเบี้ยค้าง ซึ่งสามารถตัดชำระได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะดอกเบี้ยค้าง 3 งวดรวม 12,000 บาท ทำให้ในงวดที่ 4 แม้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้เข้ามา 10,300 บาท เงินที่จ่ายเข้ามาจะไม่สามารถตัดถึงส่วนเงินต้นได้เลย

ทำให้รูปแบบใหม่ คือให้นำเงินที่ชำระเข้ามาไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นในงวดที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ซึ่งจากตัวอย่างเมื่อลูกหนี้ชำระเงิน 10,300 บาท ก็จะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดที่ 1 ก่อนได้จนครบ และจะทำให้มียอดค้างเหลือเพียง 2 งวด การปรับปรุงครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น และช่วยลดการเกิด NPL รวมทั้งจะช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายหนี้มากขึ้นด้วย

ภาระหนี้สิน

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า หลักเกณฑ์ใหม่นี้เริ่มได้เมื่อไหร่?

เกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ยกเว้นเรื่องลำดับการตัดชำระหนี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ให้บริการทางการเงินต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนและธุรกิจ SMEs จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้องติดต่อสาขาของผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อแก้ไขสัญญาแต่อย่างใด

แต่หากเกิดผิดนัดชำระหนี้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ธนาคารสามารถใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควร โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกหนี้จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด 19

เห็นแบบนี้แล้วหากใครกำลังตกที่นั่งลำบาก เกิดลืมจ่ายหนี้ในเดือนล่าสุด ให้รู้เอาไว้ว่ามีหลักเกณฑ์ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้” รูปแบบใหม่นี้อยู่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากขึ้น และไม่โดน ธนาคารหัวหมอหลอกคิดดอกเบี้ยผิดนัดแบบแพง ๆ อยู่

หากใครเจอแบบนั้น..สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *