ครม.เฉาะงบกลาง 506 ล. ดันทำโครงการรับหน้าฝน

โฆษกรัฐบาล

ครม.อนุมัติงบกลาง 506 ล้านบาท ให้ 76 จังหวัดเตรียมพื้นที่รับน้ำฝน พร้อมจัด 1,880 ล้านบาท ให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำหนุนความต้องการตามจำนวนประชากรและภาคอุตสาหกรรม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตามงบประมาณดังกล่าวจะจัดสรรให้ 3 หน่วยงานตามภารกิจ ประกอบด้วย โครงการและรายการของกรมชลประทาน ได้แก่ 1. โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 2.แผนงานขุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง (6 โครงการ) และ 3.แผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 แห่ง

โครงการและรายการ ของ สทนช. ประกอบด้วย 1. การจัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และกรุงเทพฯ แผนการดำเนินการขุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และคลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พื้นที่หนองจอก รวม 60 โครงการ

“การจัดสรรงบกลางดังกล่าว เนื่องจากแม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังคงไม่ตกตามฤดูกาล หลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเตรียมเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ลดความเสี่ยงใดๆ ที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชน และหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี 2563 รองรับไว้และไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ” นางนฤมล กล่าว

โฆษกรัฐบาล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันเดียวกัน ครม. ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีกำหนดแผนงานโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2564- 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,880 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง จำนวน 680 ล้านบาท และค่าชดเชยที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่เนื้อที่ 6.4 พันไร่ เป็นพื้นที่ของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด 

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการนี้จะเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนจำนวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ในฤดูฝนจำนวน 11,000 ไร่ และฤดูแล้งจำนวน 3,000 ไร่  เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากโครงการที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้แล้ว ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับอีอีซีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราอีก 2 โครงการ คือ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง ความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำคลองกะพง ความจุ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมต่อความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นจากทั้งจำนวนประชากรในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *