ปิดทองฯ ชูงานวิจัยสร้างรายได้ถึงเกษตรกร

ปิดทองหลังพระ

สถาบันปิดทองหลังพระฯ รุกจับมือปัญญาภิวัฒน์-ราชภัฎอุดรธานี ศึกษาวิจัยการปลูกผักในโรงเรือนสำหรับพื้นที่ภัยแล้ง ขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจรยกระดับรายได้

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาวิจัยระบบการปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้น้ำน้อย เพื่อหาความเหมาะสมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่แห้งแล้ง และหารูปแบบ แนวทางในการขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับให้กับเกษตรกร และผู้ต้องการมีอาชีพเสริม

ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าว ต่อยอดจากที่ปิดทองหลังพระฯ  ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ให้กับเกษตรกรต้นแบบ 10 ราย ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  พื้นที่ต้นแบบที่ปิดทองหลังพระทำงานในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งที่ผ่านมากการปลูกผักในโรงเรือนสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรต้นแบบประมาณเดือนละ 3,000 บาทต่อราย

นายการันย์ กล่าวว่า  ปิดทองหลังพระฯ เห็นประโยชน์กับประชาชนทั้งในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่อื่นที่มีปัญหาภัยแล้ง จึงนำไปสู่การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อทำการศึกษาและวิจัยโครงการปลูกผักโรงเรือนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นโมเดลที่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปขยายผลต่อไป

“การศึกษาที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี คาดหวังว่าชาวบ้านจะมีองค์ความรู้ที่จะนำไปถ่ายทอดต่อ ทั้งในส่วน วิธี รูปแบบการปลูกผักในโรงเรือนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลต่อการการเจริญเติบโตของผักในโรงเรือนแต่ละฤดูกาล การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักที่ปลูกได้ ให้ได้มูลค่าสูงขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด โมเดิร์นเทรด ตลอดจนการลงทุนที่เหมาะสมและความคุ้ม” นายการันย์ กล่าว 

ปิดทองหลังพระ

นายมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการปลูกผักในโรงเรือนครั้งนี้ทางปัญญาภิวัฒน์จะนำความรู้ทั้งด้านนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนาอย่างครบวงจร เกิดความน่าเชื่อถือ ให้เกษตรกรขยายการผลิตได้ นำไปสู่ภาพใหม่ของเกษตรกรคือการทำการเกษตรและการค้าที่ให้รายได้ดีขึ้น เช่น การทำ Home delivery ที่จะส่งสินค้าอย่างไรให้ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *