ปิดทองหลังพระสร้างงานให้ชาวบ้านฝ่ามรสุมโควิด-19+ภัยแล้ง

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เร่งช่วยเหลือผู้ตกงานและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากวิกฤติโควิด-19 และภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยการจ้างงาน และให้ได้รับความรู้ตามศาสตร์พระราชานำไปประกอบอาชีพต่อได้

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งภัยแล้งและเศรษฐกิจตกต่ำ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้มีมติให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานและเกษตรกร โดยการจ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และบัณฑิตว่างงานในพื้นที่ มาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร ควบคู่กับการเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ประชาชนจะเผชิญวิกฤติมากที่สุด คณะกรรมการสถาบันฯจึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีรายได้และมีกิจกรรมทางการเกษตรทันที และที่สำคัญการช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยอย่างยั่งยืน คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพได้ต่อไปในอนาคต” นายการัณย์กล่าว

ทั้งนี้ปิดทองหลังพระฯ จะนำร่องการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19” ใน 3 จังหวัด คือกาฬสินธุ์ ขอนแก่นและอุดรธานี กรอบงบประมาณ 307 ล้านบาท ขณะนี้ได้สำรวจโครงการแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะเร่งด่วนจำนวน 109 โครงการจากเป้าหมายทั้งหมด 300 โครงการ ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ว่างงานในเบื้องต้นได้ไม่ต่ำกว่า 490 คน

การดำเนินงานในระยะเร่งด่วนแบ่งโครงการเป็น 2 ประเภท คือโครงการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำและโครงการที่มีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องได้ทันที โดยคัดเลือกจากแหล่งน้ำถ่ายโอนจากกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่เสียหายและมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมและเสริมศักยภาพ

ขณะนี้อยู่ระหว่าง เตรียมความพร้อมประชาชนในพื้นที่ จัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติ โดยปิดทองหลังพระฯ จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ การต่อยอดอาชีพด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ จะได้รับน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการฯ จะขอความร่วมมือในการสละแรงงานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำโดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน

สำหรับการคัดเลือกคนตกงาน เข้าร่วมโครงการ ทางปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและอำเภอสำรวจผู้ว่างงาน เพื่อจ้างเป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ทำหน้าที่ซ่อมแซมแหล่งน้ำและพัฒนาการเกษตรร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และบัณฑิตว่างงานในพื้นที่ จะจ้างเป็นพนักงานโครงการ ทำหน้าที่ประสานงานติดตามการดำเนินงานโครงการ ทั้งสองกลุ่มจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งระหว่างการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานทางสถาบันฯ จะจ่ายค่าแรงงาน ค่าตอบแทนด้วย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *